Skytjenester til nytte og besværEt TED foredrag forteller at følelsen av lykke er nært knyttet til opplevelsen av å være til nytte for andre. I så fall går vi lykkelige tider i møte. Under er noen refleksjoner om hvor vi opplever å være mest til nytte for våre kunder for tiden.

Vår tid kjennetegnes av hurtige teknologiske endringer. Denne endringen skaper nye muligheter og trusler, og mange virksomheter gransker sine forretningsmodeller og prosesser med nye øyne. Når ønsket om hurtig utvikling møter tradisjonelle IT systemer, blir friksjonen ofte stor, og mange omfavner derfor cloudmodellen som en effektiv måte å virkeliggjøre ny funksjonalitet på. Det er likevel de færreste som kan kaste sine eksisterende systemer og forretningslogikk på båten. Resultatet er en ny situasjon hvor man har både tradisjonell IT og cloud i bruk, gjerne kalt hybride løsninger. Som så ofte før, blir valgmulighetene og fleksibiliteten større, mens bakenforliggende kompleksitet og kostnader kan øke.

Ofte starter anskaffelsen av cloud med at en del av organisasjonen ønsker å ta i bruk en løsning for sitt område. Løsningen, f.eks. en ny HR applikasjon, blir anskaffet som en cloudtjeneste og man forutsetter at leverandøren ivaretar sikkerhet for sin løsning. Integrasjon mot eksisterende systemer og sikkerheten i denne er likevel som regel kundens ansvar. Dette fagområdet beskrives gjerne som Identity & Access management, og er et av våre kjerneområder. Det er sjelden snakk om at man bare skal bruke én tjeneste, og derfor oppstår også behovet for funksjonen Identitetsbroker. En identitetsbroker kan koble sammen identiteter og påloggingsformasjon der hvor man har flere brukerkataloger og påloggingsidentiteter, slik at det for sluttbrukeren oppleves som ett system med tilhørende påloggingsinformasjon. Noen produsenter ser vel gjerne at man konsumerer alle tjenester fra sin sky, men sannsynligheten for at man over tid vil forholde seg til en leverandør er liten, og kanskje er det heller ikke ønskelig.

Mye ny applikasjonsutvikling skjer for tiden på cloudplattformer direkte. Vi observerer at utviklingsmiljøene ofte har behov for å komplementeres med infrastrukturforståelse, slik at man får ivaretatt tilgangsstyring, sikkerhet, skalering og optimalisering som ofte kan gjøres bedre av fellesfunksjoner utenfor applikasjonen. Tradisjonell brannmur kombinert med Web Application Firewall i en Application Delivery Controller, kan både sikre og bedre brukeropplevelsen av applikasjonen. Det fokuseres mye på sofistikerte sikkerhetstrusler, men realiteten er at de mest relevante sikkerhetstruslene er kjente og relativt greie å unngå.

Tjenesteutsetting av egen IT drift har vært et populært virkemiddel for å frigjøre ressurser og fokusere på egen virksomhet, og har i mange tilfeller vært en vellykket strategi. Disse virksomhetene har hatt sin styrke i det å drive den daglige driften av infrastruktur billig og effektivt. Det ligger i deres natur å konservere, og mange opplever at den endringsevne og bestillerkompetanse man besatt i egen IT organisasjon nå mangler i møte med en hybrid verden. En økende andel av våre oppdrag er derfor å fylle en rolle mellom sluttkunde og driftsleverandør, for å utfordre, kvalitetssikre og levere etterspurt kunnskap.

Sicra’s virksomhet er fokusert rundt «Trygg leveranse av virksomhetskritiske applikasjoner». Med hybride plattformer blir trygge klienter stadig viktigere. En kjent og oppdatert klient, med en trygg identitet, som konsumerer tjenester der hvor de tilbys best over en kryptert forbindelse, er målbildet mange styrer etter. Det er også  innen dette målbildet vi utvikler kompetanse og kapasitet. Sicra’s konsulenter har dybdekompetanse og erfaring, og vi samarbeider med komplementære spisskompetansemiljøer. Ta gjerne kontakt om vi kan være til nytte for deg.

Avatar photo

Skrevet av: Stig Valderhaug

[email protected]